sykling

Nye regler om sykling til skolen

20. August 2015 gjorde kunnskapsdepartementet en endring i forskrift til opplæringsloven.

Endringen består i at foreldre avgjør om eleven skal kunne sykle til skolen eller ikke.

Forskrift til opplæringsloven § 12-1 første ledd bokstav d lyder nå slik:

I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje.”

 

KONSEKVENSER FOR SKOLENE

Endring av ordensreglementet

Fram til forskriftsendringen har skolene kunnet ha regler i det lokale ordensreglement som forbyr sykling til og fra skolen. De skolene som har slike regler i ordensreglementet må nå fjerne dem.

Utarbeidelse av retningslinjer for sykling

Det følger av forarbeidene til forskriftsendringen at skolen skal kunne utarbeide anbefaling for elevenes mulighet til å sykle til skolen, basert på en vurdering av den aktuelle skoleveien.

Utdanningsadministrasjonen antar at skolene også må kunne se hen til lokale forhold knyttet til sykkelparkering i utarbeidelsen av retningslinjene. Som en konsekvens av at det er foreldrene som skal ta ansvar for om barna kan sykle til skolen eller ikke, kan ikke skolen påby bruk av hjelm eller stille krav til sikkerhetsutstyr på sykkelen. Det må i tilfelle også gjøres i form av anbefalinger.

Skolens retningslinjer vil utgjøre et godt utgangspunkt for foreldrene som skal fatte en avgjørelse hvorvidt deres barn skal kunne sykle til skolen eller ikke. Skolen kan imidlertid ikke lenger fastsette bindende pålegg om å nekte elevene å sykle.

Utdanningsadministrasjonen forutsetter at skolene utarbeider anbefalinger/retningslinjer for sykling. Retningslinjene kan baseres på ordensreglementets regler om sykling, omgjort til anbefalinger.

Det anbefales at retningslinjer utgjør et vedlegg til det lokale ordensreglementet.

Sykkelparkering og ansvar for tyveri

Elever som sykler til skolen bør ha mulighet for å sette fra seg sykkelen på skolens område, og skolen må i størst mulig grad tilrettelegge for dette. Tilrettelegging kan bestå i at skolen setter av særskilt areal til sykkelparkering. Den enkelte elev må selv sørge for lås til sikring av sykkelen.

Ved nybygg av skoler skal det etableres parkeringsplasser for sykler. Antall sykkelplasser bestemmes av norm gitt av Plan- og bygningsetaten. Ved nybygg skal det helst etableres stativer med mulighet for å låse fast sykkelen. Eksisterende skoler plikter ikke å etablere sykkelplasser som for nybygg.

Dersom en elev blir frastjålet sykkel som står plassert på skolens område, vil skolen ikke være erstatningsansvarlig. Tapet må dekkes av eleven selv.

Skolene bør utarbeide retningslinjer for sykling til skolen, og disse bør inneholde informasjon om at skolen ikke er erstatningsansvarlig for tyveri av sykler som skjer på skolens område.

Systematisk trafikkopplæring – videreføring av dagens praksis

I Osloskolen gjennomføres det systematisk trafikkopplæring i tråd med læreplanen i faget Kroppsøving. Det anbefales at dagens praksis videreføres. Kompetansemålene i læreplanen og de lokale trafikkforholdene og barnets ferdigheter og modenhet bør ligge til grunn for utforming av skolens retningslinjer. Dette innebærer at skolene som hovedregel ikke bør anbefale sykling til og fra skolen før elevene har nådd vårsemesteret på 5. trinn og bestått sykkelprøven. Dette er også i tråd med det Trygg Trafikk anbefaler.

Brukermedvirkning
Skolens brukerorganer må involveres i utarbeidelsen av retningslinjene for sykling. Det er skolens drifsstyre som har myndighet til å vedta retningslinjene.

Ulykkesforsikring 

Det er ikke gjort endringer i reglene om ulykkesforsikring. Det innebærer at skoleeierne fortsatt skal ha ulykkesforsikring for alle elever både til og fra skolen. Forsikringen omfatter også elever som sykler til skolen i strid med skolens anbefaling.