I det et barn begynner på skolen om høsten, starter også eller fortsetter et samarbeid mellom hjemmet og skolen. Fokuset skal ligge på barna, og de trenger trygghet og trivsel for å lære. Det er vi foreldre og foresatte som er eksperter på egne barn, mens skolen skal stå for faglig ekspertise. Derfor er samarbeid mellom hjemmet og skolen både viktig og nødvendig. Sammen kan med skolen kan foreldre og foresatte legge til rette for gode skolehverdager og et godt læringsmiljø. Et av de store spørsmålene i denne sammenhengen kan være:

Hva er nøkkelen til et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen?

Det finnes ikke et fasitsvar. Det som viser seg er at engasjement fra foreldre og foresatte spiller inn. Det at foreldre blir kjent med andre foresatte i klassen og på skolen bidrar til gjensidig vennlighet, styrker samhold og fellesskap. Fellesskap og lagarbeid gir rom for å inkludere hverandre. De nevnte faktorene viktige suksessfaktorer for at både egne og alle barn ved skolen skal ha en meningsfylt hverdag. FAU ved skolen din, en forkortelse for Foreldrenes arbeidsutvalg, jobber for fellesskapet og samhold. FAU jobber også for at foreldre og foresattes tilstedeværelse, kunnskap og engasjement kan bli brukt positivt i skolen.

Oslo Kommunale Foreldreutvalg (Oslo KFU) består av mammaer og pappaer i Oslo skolen, akkurat som deg. Vi i Oslo KFU jobber frivillig for at alle barn i byen vår, uansett hvilken skole eller bydel de tilhører, skal få like vilkår og gode skolehverdager. Oslo KFU legger til rette for at foreldre kan møtes, få innsikt i og kunnskap om hvordan vi sammen kan skape et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Har du tanker om AKS? Har du meninger om mat og måltid i skolen? Hvordan få tak i andre foreldre og barn når klasselister ikke er tilgjengelig? Er det utfordringer i ditt skole-hjemsamarbeid du ser også kan gjelde på andre skoler? Du som forelder eller foresatt er kjempeviktig! Din stemme har betydning og ditt engasjement – lite eller stort, er et viktig bidrag!

Oslo KFU inviterer deg til ett av fire årlige møter. Vi kaller det skolegruppemøter, fordi alle skolene i Oslo er fordelt på seks grupper. Skolegruppemøtene er en arena hvor du kan lytte, stille spørsmål, diskutere og reflektere over samarbeidet mellom hjem og skole. Oslo KFU har jevnlige dialogmøter med direktøren for Utdanningsetaten i Oslo og med Byråd for oppvekst og kunnskap. I tillegg inviteres Oslo KFU inn til konferanser, seminarer, ulike nettverk og diskusjonsfora, fordi arrangørene er interessert i å lytte til foreldrestemmen forut for endringer. Det gjør at vi, foreldre og foresatte, er representert og kan fremmerefleksjoner om hjem-skolesamarbeidet høyeste nivå i skolesektoren og andre arenaer hvor avgjørelser om barn og unge fattes.

Vi foreldre er en del av ‘laget rundt eleven’. Oslo KFU er ikke i tvil om at det er viktig å fremme foreldrestemmen på vegne av våre barn. Vi vet også at et positivt skole-hjemsamarbeid skaper muligheter og bidrar til gode løsninger i hverdagen.

Velkommen til laget!