manifest mot mobbing signert.jpg (500x346)       signering manifest mot mobbing2.jpg (500x346)

VISJONEN TIL OSLO KFU ER ET TRYGT OG GODT LÆRINGSFORLØP FOR ALLE ELEVER.                     SKOLEDAGENE SKAL VÆRE FRI FOR MOBBING OG UTESTENGING, I ET SKOLEMILJØ PREGET AV VÅRT FRODIGE MANGFOLD 

Oslo KFU har forpliktet seg til å bidra til holdningsskapende arbeid og å forebygge mot mobbing. Vi har utarbeidet en plakat som synliggjør hvorfor vi foreldre og foresatte er viktige for barna våre.

Skjermbilde 2018-03-15 kl. 18.14.19

Her finner du plakaten “Du er verdifull for barnet ditt

Partnerskap mot mobbing er en signert avtale mellom 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage som vil arbeide sammen med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø. Oslo KFU er med i den avtalen og fremover vil vi fortsatt jobbe for å synliggjøre viktigheten av foresattes engasjement. Vi kan bidra til å skape og verne om de gode relasjoner og være med å skape de trygge og inkluderende. Gjennom hele skoleløpet er viktigheten av foreldreengasjement en sentral faktor til elevenes trivsel på skolen. Trivsel og læring går hånd i hånd. Derfor bør et styrket og velfungerende, skole – hjem samarbeid, være målet for alle Osloskoler.

 

Disse partnerne har signert Partnerskap mot mobbing i Oslo 2016-2019:

–       Oslo kommune, ved byråd for oppvekst og kunnskap og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester.

–       Utdanningsforbundet, Oslo fylkeslag

–       Skolenes landsforbund, Oslo fylkeslag

–       Skolelederforbundet, Oslo fylkeslag

–       Oslo kommunale foreldreutvalg

–       Elevorganisasjonen Oslo

–       Fagforbundet Oslo

–       Private barnehagers landsforbund

–       Oslo kommunale foreldreutvalg for barnehager

–       Oslo idrettskrets

–       Oslo Røde Kors

–       Norges musikkorpsforbund Øst

–       Oslospeiderne.

 

Partnerne forplikter seg til:

 • – å bidra til at alle barn og unge skal oppleve et lærings- og oppvekstmiljø som fremmer trygghet og trivsel.
 • – å bidra til at alle barn og unge skal møte trygge, omsorgsfulle og tydelige voksne som legger til rette for inkludering og vennskap.
 • – å bidra til at alle barn, unge og deres foresatte skal vite hvor og hvordan de kan si fra om de opplever mobbing, krenkelser og ekskludering.
 • – å bidra til at foresatte skal oppleve godt samarbeid med ansvarlige for de arenaene barna oppholder seg på.
 • – å bidra til at alle barn og unge som opplever mobbing, krenkelser og ekskludering tas på alvor og opplever voksne – som handler umiddelbart – på alle nivå.
 • – å utarbeide en handlingsplan for sin organisasjon som beskriver forebygging, avdekking og håndtering av ulike typer mobbing, krenkelser og ekskludering.
 • – å sørge for at underliggende organisasjoner, medarbeidere, barn, unge og foresatte er kjent med organisasjonens handlingsplan mot mobbing, krenkelser og ekskludering, og hva som er leders ansvar når mobbing, krenkelser eller ekskludering forekommer.
 • – å bidra til å utvikle kompetanse lokalt i den enkelte skole, barnehage, lag og forening om hvordan en kan forebygge, avdekke og bekjempe mobbing, krenkelser og ekskludering.
 • – å bidra til å bygge lokale nettverk mellom de som utgjør laget rundt barnet, og at skolene i større grad inviterer frivillige organisasjoner i nærmiljøet til lokalt samarbeid.
 •  

  Oslo kommune som skoleeier har det overordnede ansvaret og forplikter seg til å arbeide aktivt for å:

  • – Sikre at skolene etterlever bestemmelsene i opplæringsloven om elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer helse, trivsel og læring.
  • – Tilby kunnskaps- og kompetanseheving som bidrar til at skolene kan etterleve overnevnte bestemmelser i opplæringsloven.
  • – Følge opp skoler i henhold til de resultatene de oppnår på Elevundersøkelsen.

   

  Osloskolene forplikter seg til å:

  • – Arbeide målrettet, langsiktig og kunnskapsbasert for å utvikle et trygt og godt læringsmiljø på skolen, preget av respekt, toleranse, likeverd og inkludering.
  • – Involvere og engasjere alle ansatte, elever og foresatte i arbeidet for et godt læringsmiljø og i forebygging av krenkelser og mobbing.
  • – Påse at skolens prioriteringer, innsatser og rutiner mot krenkelser og mobbing skal være kjent for alle elever, ansatte og foresatte.

   

  Alle skoler skal ha en helhetlig plan mot mobbing gjeldende fra høsten 2016. Denne må favne om den digitale dimensjonen også. Veiledning til foresatte om digital mobbing er det viktigste forebyggende arbeidet for å stoppe at elever utsettes for digital mobbing. I tillegg må den helhetlige planen også favne om utfordringer knyttet til økt radikalisering og hatefulle ytringer.

  Målsetting: Alle elever skal oppleve et trygt skolemiljø fritt for mobbing, vold og rasisme. For å nå målet må vi i samarbeid forplikte oss til å aktivt forebygge mobbing.

Oversiktlig informasjon om Manifest mot mobbing er listet opp nedenfor:

Brosjyre om Manifest mot mobbing: 2015-2018

Ulike forpliktelser i Oslo Kommune “Manifest mot mobbing 2015-2018” kan leses her.

Torsdag 26. januar 2012 i Oslo Rådhus. For mer informasjon om Manifestet, kan leses her: Link

01 September 2014 ble det avholdt et møte mellom partnene om signere Manifest mot mobbing.

Referatet fra møtet kan lastes opp her: Link

Utdanningsetaten ved avdelingen for pedagogisk utvikling og kvalitet, har endret teksten i Oslo Kommunes Manifest mot mobbing, til å gjelde for perioden 2015-2018. Endringer kan lese her.

For mer informasjon om signering av manifest mot mobbing, gå inn på Utdanningsetaten sin hjemmeside.