smu

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

Presentasjoner om skolemiljøutvalget kan lastes opp ved å trykke på følgende lenker:

– Veileder til medlemmer i skolemiljøutvalg

 – Opplæring for representanter i SMU

– Informasjon til elever og foreldre om SMU

– Forslag til hvordan et SMU ber om tiltak

 

Stavanger KFU har laget en presentasjon om verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø.

Film: FUG har vært med og utarbeide filmer om samarbeid mellom hjem og skole. Filmene viser gode, praktiske eksempler på hjem-skole-samarbeid både i grunnskolen og i den videregående skolen. Filmene er et hjelpemiddel til både foreldre, lærere og skoleledelse i hele grunnopplæringen. De er dessuten et konkret verktøy for lærer-utdanningen når lærerstudenter skal forberede seg til hjem-skole-samarbeidet. Se filmen om Tillitsvalgte foreldre.

Informasjon hentet fra: www.fug.no og www.udir.no