KFU er en forkortelse for Kommunalt Foreldreutvalg. Totalt i hele Norge er det opprettet 160 kommunale foreldreutvalg. I Oslo ble KFU etablert i 1998. Oslo KFU drives av et styre. Dette samarbeider med et utvalg, bestående av valgte FAU-medlemmer fra skolegruppene i Oslo. Oslo KFU har også en 50 % administrativ sekretærstilling, hvor midlene til denne er bevilget av Oslo kommune.

Oslo KFU 

– er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i kommunen.
– er et formelt og partipolitisk uavhengig organ.
– er et organ som skal ivareta foreldrenes interesser i skole-hjemsamarbeidet.
– har månedlige møter i styret og med utvalget.
– samler FAUene i nærheten av din skole til skolegruppemøter to-tre ganger i året. Her diskuteres felles utfordringer, hva FAU-arbeid kan og bør innebære samt eventuelle lokale problemer.
– har jevnlige møter med Byråd for oppvekst og utdanning i Oslo.
– har regelmessige møter med direktøren for Utdanningsetaten (UDE) i Oslo.

Oslo har 140 grunnskoler og ca. 50.000 elever. Saker som står høyt på agendaen til Oslo KFU er: 

  • – Øke skolekunnskapene og engasjementet hos foreldre og foresatte.
  • – Sørge for å vedlikeholde maillistene for FAU med den enkelte skole.
  • – Jobbe for at Oslo KFU får en mer formell forankring og lønnet administrativ ressurs.
  • – Få Oslo KFU inn på mailinglistene til Rådhuset og skoleadministrasjonen (informasjon og høringsskriv).
  • – Fortsette med å påvirke politikere til å løfte skole opp på  den politiske agendaen, samt følge opp at løfter blir holdt slik at satsingen på skolen er reell.
  • – Sette datoer for skolegruppemøter gjennom året. Gjennomføre kurs for FAU-medlemmer om høsten etter skolestart. 
  • – Jobbe for å kartlegge foreldreengasjementet på den enkelte skole via Foreldreundelsøkelsen og egne spørreundersøkelser.

Det er ønskelig at KFU-ene får en formell forankring av virksomheten i lovverket. Departementet har foreløpig ikke gått inn for dette.