Kommunalt Foreldreutvalg i Oslo ble etablert i 1998.

Totalt i landet er det nå opprettet ca. 160 kommunale foreldreutvalg.

Det er ønskelig at KFU’ene får en formell forankring av virksomheten i lovverket. Departementet har foreløpig ikke gått inn for dette.

KFU er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i kommunen.
KFU skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng.

Oslo kommune har pr. mai 2015 bevilget midler til en 50% administrativ stilling i Oslo KFU.

I Oslo har KFU møter 2-3 ganger i halvåret der representant fra skoleadministrasjonen er tilstede.

I tillegg inviteres aktuelle personer fra byråd, lærerorganisasjoner og lignende når det er ønsket. 

KFU har også regelmessige møter med Byråden hvor aktuelle saker belyses og tas opp.

Oslo KFU består av 15 valgte representanter (+ vara), som velges fra hver skolegruppe (A-F). Det er ønskelig at representantene i KFU samler FAU-ledere i sin skolegruppe 2-3 ganger i året (områdemøter) for å diskutere felles utfordringer, samarbeidsformer og eventuelle lokale problemer:

Oslo har 140 grunnskoler og ca. 50.000 elever. Saker som står høyt på vår agenda fremover :

  • Øke skolekunnskapene og engasjementet hos foresatte genereltt.
  • Sørge for å vedlikeholde kontakt med det enkelte FAU (e-post liste!)

  • Jobbe for at KFU får en mer formell forankring og en lønnet administrativ ressurs.
  • Avholde FAU leder seminar (“Inspirasjonsseminar”) etter skolestart (høsten)

  • Sørge for at det settes datoer for skolegruppemøter (Områdedirektørene må ta initiativ!)

  • Få KFU inn på e-post lister fra Rådhuset og skoleadministrajson når det gjelder informasjon og høringsskriv.
  • Fortsette arbeidet med å påvirke politikerne til ikke bare å sette skole på den politiske agenda men sørge for at løfter blir holdt og at satsningen på skole er reell.
  • Jobbe for å kartlegge foreldreengasjementet på den enkelte skole (foreldreundelsøkelsen og egne KGU spørreundersøkelser).