Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen gjennomføres på vårparten.
Det er skolelederne som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging, men det er viktig at foreldre også etterspør og følger med for å sikre at flest mulig får gjennomført undersøkelsene.
Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser gir elever, lærlinger, lærere, instruktører og foresatte mulighet til å si sin mening om læring og trivsel i opplæringen.Det er skoleeiere som har hovedansvaret for at den enkelte skole gjennomfører undersøkelsene, mens skoleledere må forberede gjennomføringen av og følge opp resultatene fra undersøkelsene. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) kan være en ressurs i planlegging og gjennomføring av Foreldreundersøkelsen.
Les mer om brukerundersøkelsen – her – og Foreldreundersøkelsen – her – 

PISA står for Programme for International Student Assessment (i regi av OECD). PISA undersøkes 15-åringers prestasjoner i lesing, matematikk og naturfag. PISA ble gjennomført for første gang i 2000 og gjentas hvert tredje år.

I 2000 fokuserte PISA særlig på leseferdigheter, i 2003 på matematikk, og i 2006 er det gjennomført utdypende studier i elevenes forhold til og deres kompetanse i naturfag.

PIRLS står for Progress in International Reading Literacy Study. I PIRLS undersøkes leseferdigheter på fjerde og femte trinn i regi av IEA.

I 2006 omfattet undersøkelsen elever i 45 land eller stater. I PIRLS 2006 omfattet kartleggingen for Island og Norge sin del både fjerde og femte trinn, fordi begge land har yngre fjerdklassinger enn de andre landene som følge av skolestart for 6-åringer.


For mer informasjon les:

Utdanningsdirektoratet om PRILS

Universitetet i Stavanger med omtale om PIRLS