Skjermbilde 2017-01-13 kl. 11.02.32

 – en app som gjør at barn og unge enkelt kan bidra til å trygge egen skolevei. Bymiljøetaten (BYM) har fått oppgaven med å kartlegge nødvendige trafikksikkerhetstiltak på skoleveiene i Oslo. Som en grønn by ønsker også Oslo kommune å legge til rette for å øke andelen syklister, gående og kollektiv-brukere. Skal vi lykkes med en slik økning trenger vi at barn og foresatte forteller oss hvordan de opplever skoleveiene.

 Hvordan fungerer det?

Vi ønsker at barna selv viser oss hvilke veier de benytter seg av, hvordan de bruker skoleveien sin, og hvordan de opplever sin skolevei. Vi har i den forbindelsen, i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) og Utdanningsetaten (UDE) og CapGemini utviklet applikasjonen og kartleggingsverktøyet Trafikkagenten. Denne applikasjonen er utformet som et spill barna kan ta med seg på veien til skolen. I motsetning til andre kartleggingsverktøy vil vi få opp informasjon om ruten de benytter og hvor de er når de rapporterer inn sine opplevelser på veien (les mer om personvern og datasikkerhet her: http://www.trafikkagenten.no/personvern/). Trafikkagenten lastes ned på mobilen, enten til eleven eller en foresatt. Skolebarna får tildelt hvert sitt unike agentnummer som de logger inn i applikasjonen med. Selve rapporteringen foregår på vei til skolen, gjerne sammen med en voksen. Elevenes rapporter vurderes av BYM i arbeidet med å gjøre tiltak på og øke trafikksikkerhet på skoleveiene.

Hvorfor er dette kartleggingsverktøyet unikt?

Med Trafikkagenten tar vi utgangspunkt i at brukerne, altså barna, er de som kjenner sin egen skolevei best. Denne informasjonen vil gi oss i BYM en verdifull pekepinn hvor det er problemområder og hva som allerede fungerer. Det gir oss et bredere kunnskapsgrunnlag til å vurdere hvilke områder som må prioriteres, samt bedre grunnlag for å igangsette riktige tiltak. Videre vil det gi verdifull kunnskap som kan knyttes inn i kommunens fremtidige planprosesser knyttet til skoler, trafikk og sikkerhet. Med 64 000 skolebarn spredd i hele Oslo kommune er det naturlig å anta at en slik kartlegging i realiteten vil gi en indikator på tilstanden for hele Oslo kommunes vei- og gatenett.

Trafikkagenten er også del av forskningsprosjektet Uregistrert Transport – Mobilitet, sikkerhet og ny teknologi (UTMOST), i samarbeid med TØI og forskningsrådet. UTMOST prosjektet ønsker å innhente ny informasjon om trafikkomfang, skader og risiko i marginale trafikantgrupper på områder hvor vi mangler kunnskap i dag. Trafikkagenten sin rolle i dette prosjektet er å samle inn data om barns reisevaner gjennom direkte kontakt med barn. Dette har aldri før blitt gjort i Norge, samtidig ønsker man å teste hvordan apper kan brukes til slike formål.

 Hvorfor er det viktig?

Trafikkagenten gir barna muligheten til å bruke sin lovfestede rett (Plan- og bygningsloven §5-1) til å bedre forhold i omgivelser som omhandler de selv. Vi ønsker å få tall på hvor mange elever som sykler, går eller bruker kollektivt på skoleveien. Deretter ønsker vi å gjøre det vi kan for å legge til rette for å øke denne andelen ytterligere. For å kunne lykkes med dette må skoleveien være trygge og ferdes på, og deninformasjonen rapporteringen gir vil være nyttig når BYM skal planlegge videre trafikksikkerhetstiltak på skoleveier, skolebehovsplaner og for å vurdere hvordan andre plan- og byggeprosesser kan påvirke trafikksikkerheten til elevene.

Trafikkagenten har flere eksempler på at det å engasjere seg hjelper, og kan vise til eksempler på utbedringer som er gjort som en direkte konsekvens av barns rapporteringer på vår;

Hjemmeside: www.trafikkagenten.no

Facebookside og bilder av utførte Trafikkagenttiltak: https://www.facebook.com/trafikkagenten/

Instagram: https://www.instagram.com/trafikkagenten/