FUG

Print

Hjem- Skole – Samarbeid

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder og fem medlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresntanter på skole- eller kommunenivå.

FUG er opptatt av:

- Hjem-skole-samarbeid.

-Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng.

- Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer.

- Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn.

- Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolarbeid, med mer.

FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. Det nåværende FUG ble oppnevnt i statsråd 16. desember 2011 for perioden 2012-2015.

FUG sekretariat består av ti ansatte og holder til i Oslo.

I FUDs arbeid med å nå ut til flest mulig foreldre og andre med informasjon, spiller kommunikasjonsarbeidet en sentral rolle. FUGs vedtatte Kommunikasjonspolitikk 2011-2014 bygger på prinsippene om åpenhet og dialog med målgruppene, i tråd med den statlige kommunikasjonspolitikken.

For mer informasjon om Hva gjør FUG, hva mener FUG etc, gå inn på deres hjemmesider: www.FUG.no