Dette er et spørsmål om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få innsikt i foreldres perspektiv på deres medvirkning i samarbeidet i overgangsfasen fra barnehage til skole for barn med spesielle behov. I dette skrivet gis det informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse innebærer. Masterstudenten er Stine Løvøy Hegge.
Formål
Dette er et masteroppgave-prosjekt på masterstudiet i Spesialpedagogikk, med fordypning i utviklingshemming, ved Universitetet i Oslo. Det er ønske om 4-6 informanter. Formålet med denne studien vil være å oppnå en forståelse av foreldres perspektiv på samarbeidet når det gjelder deres opplevelse av medvirkning, i overgangsfasen fra barnehage til skole for barn med utviklingshemming; og hvordan foreldrene opplever at deres interesser og behov blir møtt og ivaretatt i prosessen. På bakgrunn av dette er min problemstilling følgende: Hvordan har foreldre til barn med lett og moderat grad av utviklingshemming opplevd muligheten til medvirkning i samarbeidet om overgangsfasen fra barnehage til skole? Jeg ønsker også å besvare tre forskningsspørsmål til problemstillingen som omhandler foreldrenes opplevelse av fagpersoners møte av deres interesser og ønsker, hva foreldrene vektlegger som viktig i samarbeidet, samt foreldrenes syn om hva som fremmer og hemmer et godt samarbeid. Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Målgruppen i studien er foreldre til barn med lett og moderat grad av utviklingshemming. Kriteriene for utvalget er videre at foreldrene har barn som befinner seg på et av de første trinnene i barneskolen på ordinær skole, og anslagsvis er i en alder fra 6 til 8 år. Dette er på bakgrunn av at foreldrenes opplevelse av overgangsfasen skal ligge relativt nært i minnet.
For å finne informanter blir PPT, skoler, organisasjoner og foreninger kontaktet. De får utdelt et informasjonsskriv med utvalgskriterier som skal hjelpe å finne relevante informanter for denne studien, og de videresender informasjonsskrivet og samtykkeskjemaet.
Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis man velger å delta i prosjektet, innebærer dette deltakelse på et semistrukturert intervju. Intervjuet vil ha en varlighet på ca 70 minutter. Intervjuet vil ha fokus på foreldrenes egen subjektive opplevelse av muligheten til medvirkning i samarbeidet i overgangsfasen fra barnehage til skole for barnet deres, og spørsmålene som stilles er hovedsakelig basert på dette. Likevel er det i tillegg ønskelig med enkelte opplysninger om barnet i form av diagnose. Intervjuet vil bli tatt opp på båndopptaker for å kvalitetssikre dataene til prosjektet. Alle opplysninger vil bli anonymisert.
Det er frivillig å delta!
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis man velger å delta, kan man når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om vedkommende vil da bli anonymisert, og slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for vedkommende hvis han eller hun ikke vil delta eller senere velger å trekke seg.
Ditt personvern – hvordan dine opplysninger oppbevares og brukes
Opplysningene om informantene brukes kun til formålene det er fortalt om i dette skrivet. Opplysningene behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det vil kun være meg som student som har tilgang på dataene. Dataene vil umiddelbart anonymiseres i form av en kode, og vil videre lagres på en datamaskin med egen tilgang.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.05.2019. Alle personopplysninger vil etter sensur slettes og makuleres.
Dine rettigheter: Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
– innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, – å få rettet personopplysninger om deg,
– få slettet personopplysninger om deg,
– få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
– å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? Vi behandler opplysninger basert på samtykke. På oppdrag fra Universitetet i Oslo er godkjenning fra NSD – Norsk senter for forskningsdata AS en forutsetning.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis det er spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Stine Løvøy Hegge, på telefon: 99 33 89 90, eller e-post: stinelhe@student.uv.uio.no
• Veileder Per Lorentzen på epost: Per.Lorentzen@oslomet.no
• Vårt personvernombud ved Universitetet i Oslo: Maren Magnus Voll, på e-post: personvernombud@uio.no
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17.

Comments are closed.