Vedtekter for foreningen ”Oslo KFU”  (Oslo Kommunale Foreldreutvalg)

 

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er: “Oslo KFU” og ble stiftet 18. oktober 2011.

 

§2 Formål

Oslo KFU er en frittstående partipolitisk uavhengig organisasjon initiert og valgt av foreldrerådet arbeidsutvalg (FAU) ved kommunens grunnskoler. KFU befinner seg funksjonelt mellom FAU ved grunnskolene og foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Oslo KFU har som formål å:

– Representere skolenes FAU i forhold til administrativ og politisk skoleledelse i kommunen. – Være et felles forum som skal ivareta foreldre/foresattes muligheter til reell medvirkning og innflytelse i utviklingen av Oslo-skolen.

– Være rådgivnings- og høringsinstans i prinsipielle saker som angår alle grunnskolene.

 

§3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§4 Medlemmer

Som medlemmer i Oslo KFU regnes alle foreldre med barn i grunnskolen og på 1. videregående trinn i Oslo kommune (foreldrerådet i Oslo), men medlemmene representeres av Osloskolenes FAU.

 

§5 Stemmerett og valgbarhet

Osloskolenes FAU forvalter foreldrerådets stemmerett med en stemme per FAU, men alle medlemmer av foreldrerådet er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden kr. 0.-

 

§7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte mottar honorar (kr. 200.- pr. møte), dog begrenset til max kr. 4 000.- pr. år. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Alle bilag skal attesteres av leder og et styremedlem.

 

§8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret i begynnelsen av mars (1 mnd varsel), direkte til Osloskolenes FAU via rektor/FAU leder. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 mnd. før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for Osloskolenes FAU senest 1 uke før årsmøtet. Alle Oslos FAU har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hvert FAU har en stemme. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 mnd. før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

§9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Oslo KFU.

 

§10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Kandidater som er foreslått via benkeforslag er ikke valgbare. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved leders dobbeltstemme. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de som valgt de som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de som har valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved leders dobbeltstemme.

 

§11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle Oslo KFU’s årsmelding
 2. Behandle Oslo KFU’s regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta Oslo KFU’s budsjett
 6. Velge: a) Leder og nestleder b) styremedlem(mer) c) Revisor og dennes stedfortreder
 7. Vedta strategi og handlingsplan for neste skoleår.

 

§12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av kommunens FAU krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§13 Styret

Foreningen ledes av et styre på 3 (eller fler) medlemmer som velges ut av KFU representantene for alle skolegruppene på Årsmøtet: Leder, Nestleder og Styrerepresentant (er) Styret kan rekruttere flere medlemmer om behov/ønske. Disse må ikke nødvendigvis ha en forankring i Oslo skolen / FAU. Styret disponerer i fellesskap over KFU sekretærstillingen, men Leder har personalansvaret. Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år. Et styremedlem kan velges for flere perioder. Det skal forsøksvis være kjønnsbalanse i styret. Funksjonstiden følger skoleåret, men det kan med fordel være en periode hvor både avtroppende og påtroppende medlemmer deltar for å ivareta kontinuiteten i arbeidet som er underveis. Lengden på denne perioden avtales i hvert tilfelle mellom involverte parter og i samtykke med resten av styret.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser og handlingsplanen.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Oslo KFU’s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser i samarbeid med regnskapsfører.
 4. Representere Oslo KFU utad (media).

Styret skal holde møter når lederen eller to av de andre styrerepresentantene forlanger det, eller et flertall av KFU representantene forlanger det. Det planlegges møter ca. hver annen måned i skolesemesteret. Møter skal referatføres og referatet publiseres på KFUs nettside. Styret er vedtaksført når et flertall av KFU representantene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

 

§14 Grupper/avdelinger

Oslo KFU kan organiseres med arbeidsgrupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret bestemmer opprettelsen av arbeidsgruppen(e), og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Oslo KFU, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Oslo KFU utad uten styrets godkjennelse.

 

§15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres)

Oppløsning av Oslo KFU kan bare behandles på ordinært årsmøte. Det kreves minst 2/3 flertall.. Ved oppløsning av KFU skal organisasjonens eventuelle midler fordeles likt mellom alle FAU i kommunen. KFU kan ikke sammensluttes med andre foreninger.