Kommunale Foreldre Utvalg (KFU)

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og FUG på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling.

Det kommunale foreldreutvalget består som regel av FAU-lederne ved skolene i kommunen. I store kommuner må det velges et styre. Initiativ til å opprette KFU kan tas både av foreldrene og av skoleadministrasjonen.

KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

  • Arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing
  • Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer
  • Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen
  • Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere
  • Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

Les heftet Kommunale foreldreutvalg (KFU) på bokmål her 
Les heftet Kommunale foreldreutvalg (KFU) på nynorsk her 
Les heftet Kommunale foreldreutvalg (KFU) på nordsamisk her 

KFU skal jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, elevene, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

KFU skal påvirke den kommunale skolepolitikken til elevenes beste:
• være et hørings- og rådgivende utvalg hva angår skolesaker
• legge til rette for økt foreldreengasjement.
• delta i forebyggende arbeid