elevraad

Driftsstyret, Elevorganisasjonen og Elevråd

Standardreglement for driftsstyre

Driftsstyret

Driftsstyret skal påse at skolen følger opp undersøkelser, har sunn økonomi med fornuftige investeringer og gode planer til det beste for elevene. Driftsstyret er et samarbeidsorgan til skolen og skal opptre støttende og veiledende i skolens daglige drift. 

Kommunen kan oppnevne et annet styre for skolen enn samarbeidsutvalget. Ca. 20 prosent av landets kommuner har opprettet driftsstyrer.

Mens SU er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet, er driftsstyret et styre med beslutningsmyndighet.

Det er kommunen som fatter vedtak om innføring av driftsstyre og hvilken myndighet driftsstyret skal ha. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker kommunene å styrke det lokale selvstyre ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole.

 Kommunen utarbeider reglement for driftsstyrene. Aktuelle oppgaver for driftsstyret kan være:

– behandle og vedta skolens budsjett

– vedta skolens virksomhetsplan

– se til at skolen driver skolevurdering

– behandle saker angående skolens fysiske og psykososiale miljø

– være høringsinstans

Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen ble stiftet i 1999 da Norsk elevorganisasjon og Norges gymnasiastsamband slo seg sammen. Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon med rundt 350 medlemsskoler.

Alle de tillitsvalgte i Elevorganisasjonen er enten elever, eller har nettopp gått ut av den videregående skolen. Alle de tillitsvalgte i organisasjonen er valgt av elevrådsledere under årsmøter i fylkene eller på Elevtinget.

Elevorganisasjonens politikk bestemmes også av elevrådene. Under Elevtinget og Elevforsamlinger ute i fylkene har alle medlemsskoler rett til å sende representanter som stemme over hvilken politikk Elevorganisasjonen skal føre.Vedtektene til Elevorganisasjonen gir klare regler om hva Elevorganisasjonen har lov til å mene noe om. Politikken til Elevorganisasjonen dreier seg utelukkende om norske elevers skolehverdag, ikke om skattepolitikk, arbeidsledighet og lønnsforhandlinger.Elevorganisasjonen har etablert seg som en tydelig politisk aktør i skoledebatten. Det er viktig å delta i Elevorganisasjonen. Politikere trenger å få høre elevenes meninger om hva som ikke fungerer i den norske skolen, og elevenes forslag til løsninger. Skolen er der for elevene, og det er bare elever som vet hvordan det er å gå på skolen.

Elevråd

Elevråd ble lovfestet og pliktig for hver skole i 1964.

Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole. Hver skole er ifølge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Mer informasjon om elevråd kan leses på følgende nettsider:

Elevråd

 

Informasjon hentet fra www.Elev.no